678 - Kyrie Eleison

Setting 1 - Merbecke

 

NEXT - 679 Gloria